Blogs

ORIËNTATIESTEMMING OVER HET ANGELILLI RAPORT

By EDRi · March 1, 2011

PDF version: http://www.edri.org/files/compromise_nl.pdf
Parliament text: http://www.edri.org/files/libe_vote.pdf

ORIËNTATIESTEMMING OVER HET ANGELILLI RAPORT
Samenvatting van het EP compromis over het blokkeren van sites

Op 14 februari heeft de Commissie Burgerlijke Vrijheden (LIBE) van het Europees Parlement een compromistekst aanvaard in reactie op een voorstel van de Europese Commissie wat betreft het blokkeren van het Internet (Artikel 21 en Overweging 13). Onder leiding van rapporteur Roberta Angelilli (EVP, Italië) heeft het Parlement voor een tekst gestemd die, in plaats van technisch inefficiënte middelen na te streven, volledig inzet op concrete maatregelen om misdaden tegen kinderen te bestrijden.

Uit de aangenomen amendementen op artikel 21 en overweging 13 van de concept-richtlijn volgt dat lidstaten moeten inzetten op concrete maatregelen die bijdragen aan het bestrijden van illegaal materiaal op websites, het onderzoeken van deze misdrijven en het redden van de slachtoffers.

Nadruk op het aanpakken van kindermisbruik

Dit wordt bereikt door de nadruk te leggen op:

*Verwijderen aan de bron. Zo wordt voorkomen dat een slachtoffer van seksueel kindermisbruik opnieuw slachtoffer wordt, en wordt tegelijkertijd de mogelijkheid open gehouden dat providers bewijsmateriaal bewaren ten behoeve van strafrechtelijke onderzoeken en de identificatie van slachtoffers.
*Internationale samenwerking. Het is uiterst belangrijk om de communicatie en samenwerking met de autoriteiten in derde-landen vlot te laten verlopen, zodat illegaal materiaal op websites in het buitenland onmiddellijk wordt verwijderd. Dergelijke samenwerking kan bijvoorbeeld het opzetten van vaste contactpunten voor de bevoegde buitenlandse instanties omvatten.
*Jaarlijkse rapportering van de verwijderingsactiviteiten. Dit zal helpen bij het identificeren van individuele successen en gebreken van lidstaten op nationaal en internationaal niveau. Op die manier kunnen “best practices” uitgewisseld worden. Dit verzekert dat het maximale wordt gedaan om criminelen te vervolgen en slachtoffers te identificeren.

Geharmoniseerde toepassing van bestaande Europese juridische verplichtingen.

De aangenomen tekst is bovendien behulpzaam bij het verduidelijken en harmoniseren van hoe de EU omgaat met bestaande juridische verplichtingen op het gebied van de beperkingen van communicatie. In het bijzonder:

*Het minst beperkende alternatief krijgt voorrang, zijnde het verwijderen van websites. Enkel wanneer dit onmogelijk is, kan een meer beperkende maatregel (zoals het blokkeren) worden overwogen.
*In lijn met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens moeten maatregelen die als alternatief dienen voor verwijdering aan de bron (zoals het blokkeren) “noodzakelijk” te zijn. Dit wil zeggen dat de alternatieven effectief moeten zijn, en dat er geen minder berperkende maatregel beschikbaar mag zijn.
*Bestaande jurisprudentie van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens indachtig, mogen beperkingen slechts worden opgelegd als deze voldoende voorspelbaar zijn (voorzien bij wet), transparant zijn (gebaseerd op voldoende bewijs) en proportioneel zijn (de negatieve gevolgen van een maatregel moeten opwegen tegen de mate waarin een maatregel een gerechtvaardigd publiek belang dient).