Blogs

GŁOSOWANIE WSTĘPNE W SPRAWIE RAPORTU ANGELILLI

By EDRi · March 2, 2011

PDF version: http://www.edri.org/files/compromise_en.pdf
Parliament text: http://www.edri.org/files/libe_vote.pdf

GŁOSOWANIE WSTĘPNE W SPRAWIE RAPORTU ANGELILLI
Podsumowanie kompromisowego rozwiązania przyjętego przez Parlament w sprawie blokowania treści internetowych

Piszemy, aby wyrazić nasze uznanie dla pracy wszystkich europosłów, którzy aktywnie uczestniczyli w obradach Komitetu ds Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych i wstępnym głosowaniu w sprawie raportu Angelilli o wykorzystywaniu dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem blokowania Internetu. Wyniki głosowania pokazują, że wszystkie ugrupowania polityczne są zdeterminowane poprzeć konkretne i skuteczne zrozwiązania w tej sprawie, zamiast szukać populistycznych i bezowocnych odpowiedzi.

Determinacja, odwaga i ciężka praca sprawozdawcy generalnego i sprawozdawców asystujących była wzorowa i również wymaga najwyższego uznania.

Walka z przemocą seksualną wobec dzieci w centrum uwagi:

Przyjęty przez Parlament tekst artykułu 21 oraz ustępu 13 preambuły kładzie nacisk na konkretne środki służące walce z samym istnieniem nielegalnych treści w Internecie, skutecznemu ściganiu przestępstw i karaniu przestępców, a także niesieniu pomocy ofiarom.

W celu osiągnięcia tych efektów, kładzie się nacisk na:
*usuwanie stron u źródła: ten środek mierzy w samo istnienie nielegalnych materiałów w sieci, zmniejszając ryzyko wtórnej wiktymizacji ofiar, a równocześnie pozwalając dostawcom Internetu na zachowywanie śladów po usuniętych materiałach, które są niezbędne do ścigania przestępstw i identyfikacji ofiar;
*współpracę międzynarodową: szczególnie ważne jest rozwiązanie systemowych problemów w komunikacji i współpracy z organami ścigania z państw trzecich, które powodują, że reakcja na zawiadomienie o istnieniu nielegalnych treści na serwerach za granicą jest niewystarczająco sprawna i szybka (współpraca ta mogłaby obejmować np. stworzenie punktów kontaktowych dla odpowiednich instytucji za granicą);
*europejski system corocznego raportowania postępów w usuwaniu treści: ten środek umożliwi ocenę sukcesów i porażek poszczególnych państw członkowskich na płaszczyźnie krajowej i międzynarodowej, co z kolei pomoże w promowaniu najlepszych praktyk i zagwarantowaniu, że podejmowane są maksymalne starania na polu wykrywania przestępstw i identyfikowania ofiar.

Konsensus z poszanowaniem dla obowiązujących zasad prawa europejskiego:

Tekst przyjęty przez LIBE zmierza do przyjęcia spójnej polityki w sferze ograniczenia wolności komunikowania się, zgodnej z obowiązującymi zasadami prawa europejskiego.

W szczególności:

*Preferuje najmniej restrykcyjną alternatywę, czyli usuwanie stron. Tylko w przypadkach, gdy jest to niemożliwe, pod uwagę może być brana bardziej restrykcyjna metoda (taka jak blokowanie treści).
*Zgodnie z Europejską Konwencją Praw Człowieka środki inne niż usuwanie u źródła (takie jak blokowanie) mogą być wprowadzone tylko, jeśli okażą się “konieczne” (tzn. została wykazana skuteczność takiego środka, a przy tym nie są dostępne żadne inne – mniej restrykcyjne – środki, biorąc pod uwagę ich techniczną i ekonomiczną opłacalność).
*W poszanowaniu istniejącego orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka ograniczenia wolności muszą być nakładane w sposób przewidywalny (zgodny z prawem), przejrzysty (w oparciu o jasne kryteria i wystarczające dowody) oraz proporcjonalny (negatywne skutki stosowanych środków nie powinny przeważać nad korzyściami w zakresie prawnie usankcjonowanych celów polityki publicznej).