Blogs

ORIENTERINGSOMRÖSTNING FÖR ANGELILLIRAPPORTEN

By EDRi · March 2, 2011

PDF version: http://www.edri.org/files/compromise_se.pdf
Parliament text: http://www.edri.org/files/libe_vote.pdf

ORIENTERINGSOMRÖSTNING FÖR ANGELILLIRAPPORTEN
Sammanfattning av Parlamentets Kompromiss gällande Blockning

Den 14 februari antog utskottet för Medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (LIBE) från Europaparlamentet en kompromisstext som svar till Europakommisionens förslag om Internetblockning (Artikel 21 och skäl 13). Under ledarskapet av rapportör Roberta Angelilli (EPP, Italien) röstade parlamentet för en text som flyttade bort fokus från tekniska ineffektiva åtgärder mot konkreta verktyg för att slåss mot brott mot barn.

Texten som antogs harmoniserar de existerande skyldigheterna från Europeiska Unionen och Europakonvensionen gällande mänskliga rättigheter med avseende till kommunikationsbegränsningar. Detta möjliggör en mer sammanhängande, förutsägbar och proportionelig infallsvinkel på europeisk nivå i framtiden.

Fokus på att adressera brotten mot barn:

Parlamentets tillägg till artikel 21 och skäl 13 prioriterar konkreta åtgärder riktade mot att adressera förekomsten av olagligt material på hemsidor, utreda faktiska brott och brottslingar som begår brotten samt rädda offren.

Detta mål nås genom tyngd läggs på:

*Borttagning vid källan: Denna åtgärd adresserar förekomsten av olagligt material, undviker all risk av förföljelse medan det tillåter internetleverantörer att behålla uppgifter om innehållet för att möjliggöra brottsutredningar och identifiering av offer;
*Internationellt samarbete: Det är speciellt viktigt att ta bort de systematiska problem som finns med kommunikation och samarbete med tredjeländers auktoriteter som leder till att illegalt material på hemsidor som hostas utomlands inte hanteras kvickt. Detta samarbete kan inkludera, till exempel, att sätta upp kontaktpunkter till kompetenta auktoriteter utomlands;
*Årlig rapportering av aktiviteter för avlägsnande av material: Detta kommer hjälpa till att identifiera induviduella framgångar och misslyckanden hos medlemsstater på både en nationell och internationell nivå, att sprida bästa tillvägagångssätt och försäkra att maximal vikt läggs vid åtal av brottslingar och identifiering av offer.
Harmoniserad respekt för befintliga europeiska lagliga förpliktelser

Parlamentets text kommer att tjäna till att klargöra och harmonisera EUs tillvägagångssätt till befintlig lagliga förpliktelser angående begränsningar av kommunikation. Specifikt:
*Det minst begränsande alternativet prioriteras, hemsidor raderas. Endast när detta är omöjligt kan en mer restriktiv metod (såsom blockning) övervägas.
*I linje med Europakonvensionen om mänskliga rättigheter, alternativ till borttagning vid källan (såsom blockning) måste vara “nödvändig” (d.v.s. åtgärden måste vara effektiv och ingen annan åtgärd kan vara rimligen tillgänglig med avseende till teknik och ekonomi).
*Respekt till befintlig prejudikatlag av Europakonventionen om mänskliga rättigheter, begränsningar måste sättas in på ett förutsägbart (enligt lag), transparent (d.v.s. åtgärden skall vara baserad på relevanta faktorer eller tillräckliga bevis) och proportioneliga  (d.v.s. negativa konsekvenser av åtgärden skall balanseras mot fördelar i  termer av legitima allmäna policymål).